حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مرکز رشد واحدهای فناوری    
آدرس پستی: زنجان، دانشگاه زنجان، مرکز رشد و نوآوری
نمابر: 32283098    ای‌میل: zti[at]znu.ac.ir
مدیر مرکز رشد و نوآوری

صبا - جلال
saba[at]znu.ac.ir
2676
کارشناس مسئول مرکز رشد و نوآوری

نجفلو - اکرم
akram_najaflu[at]znu.ac.ir
2750
کارشناس مرکز رشد و نوآوری

حیدری - فاطمه
2676
متصدی امور اداری مرکز رشد و نوآوری

حیدراوغلی - رویا
2676
عامل مالی مرکز رشد و نوآوری

محمدی مغانی - لیلا
2841