حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن رصدخانه    
دفتر رصدخانه

-
Observatory[at]znu.ac.ir
4206
مسئول رصدخانه

صفری - حسین
Safari[at]znu.ac.ir
2264
کارشناس رصدخانه

حسنی - محمود
m.hassani[at]znu.ac.ir
4184