حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معاونت دانشجویی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، معاونت دانشجویی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283254    
معاونت دانشجویی            
مسئول دفتر معاونت

امانلو - مهدی
2771
مسول انفورماتیک

خلیلی پور - بهمن
4080
دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان

باقری - حسین
2672
مسئول کارپردازی

وفا - محمد علی
2356
کارپرداز

دقیقی - محمد
2430
حسابداری

سرداری - لیلا
2427
شورای صنفی رفاهی دانشجویان

-
2411
صندوق خیریه رفاه دانشجویان

باقری - حسین
2672
کمیسیون موارد خاص

زلفخانی - مریم
2263
کارشناس امور دانشجویان

حسینی منفرد - ثریا
2263
آبدارخانه

مهدیخانی - یداله
2569
مدیریت امور دانشجویی            
مدیر امور دانشجویی

بهرامي - حامد
2454
معاون مدیر دانشجویی

سلامت - عباس
2213
کارشناس تاسیسات دانشجویی

اشرفی - محمد
2697
مسئول اموال معاونت دانشجویی

مصطفوی - یحیی
2709
رئیس اداره خوابگاهها

نعمتی - حمید
2704
مسئول امورخوابگاههای برادران

حسنلویی - محمد علی
2298
مسئول امور خوابگاههای خواهران

فرزاد - مریم
2428
کارشناس خوابگاه برادران

قرجه لو - رجب
2478
کارشناس خوابگاههای خواهران

احمدی - نسرین
2665
سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادران (شهید فرجامی-علیخانی-ناصربخت-عسگری نژاد-بابازاده-نوری-روغنی-ورقایی-رنج بر)

- - -
2245
خوابگاه برادران - روغنی زنجانی

ساعات پاسخگویی - 20 به بعد
4587
خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقایی

ساعات پاسخگویی - 20 به بعد
4586
مجتمع خواهران - فاطمیه 1

-
2690
مجتمع خواهران - فاطمیه 2

-
2367
مجتمع خواهران - فاطمیه 3

-
2677
مجتمع خواهران - فاطمیه 4

-
2714
مجتمع خواهران - فاطمیه 5

-
2715
مجتمع خواهران - نجفی

-
4456
خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا

-
4288
رئيس اداره رفاه دانشجویی

سیفی فلاح - عمران
seifyemran[at]znu.ac.ir
2283
کارشناس امور رفاهي دانشجويان دانشکده علوم انساني

حسنی - حسین
2284
کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده فنی مهندسی

حسنلو - ملیحه
2643
کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده های کشاورزی و علوم

بابازاده - سولماز
2775
بایگانی امور دانشجویان

عباسی - زینب
2777
مدیر مرکز

قاسمیان - فروزان
4457
کارشناس مرکز بهداشت

نظری - امیر
Nazari.amir[at]znu.ac.ir
4434
اورژانس و پذیرش 1

- 09102035475
2222
اورژانس و پذیرش 2

- 09102035475
2733
اورژانس و پذیرش 3(دایورت روی موبایل)

-
4545
داروخانه

- 09102301447
0
دندانپزشکی

- 09033215916
0
مدیر مرکز مشاوره

شهبازی - پریوش
2311
کارشناس مرکز مشاوره

حنیفه لو - جمیله
4384
کارشناس مرکز مشاوره

محمدی - روژینا
2311
مدیر تربیت بدنی

محمدی - مهران
2778
کارشناس ورزشی

محمدی - ف
sport[at]znu.ac.ir
2324
کارشناس ورزشی

سیلاطانی - شبنم
2862
کارشناس ورزشی

فتاحی - سعدی
2779
سالن رعد

-
2307
سالن آفتاب

-
2861
استخر موج پلاس

-
2694
مسئول سلف سرویس

محمدیاری - بهمن
2297
اتوماسیون تغذیه

علیپور - سعید
2774
اتوماسیون تغذیه

فضلی - یحیی
2774
کارشناس سلف

تروان - عسگر
2774
کارشناس تغذیه

مهری - زیبا
2780