حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن صندوق وام کارکنان (معين)    
دفتر صندوق

قزلباش - رضا
2535
رئیس هیئت مدیره

بابایی - عبدالرسول
2439
عضو هیئت مدیره

موسوی - سیدمهدی
4281
بازرس صندوق

خدیو - محمود
2225