حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن اداره رفاه دانشجویی    
رئيس اداره رفاه دانشجویی

سیفی فلاح - عمران
seifyemran[at]znu.ac.ir
2283
کارشناس امور رفاهي دانشجويان دانشکده علوم انساني

حسنی - حسین
2284
کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده فنی مهندسی

حسنلو - ملیحه
2643
کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده های کشاورزی و علوم

بابازاده - سولماز
2775
بایگانی امور دانشجویان

عباسی - زینب
2777