حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن سامانه های مرکز انفورماتیک    
پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)

سیفائی - مریم
2685
سامانه تغییر رمز شبکه و اینترنت (https://hotspot.znu.ac.ir/change-password)

برجی - بهزاد
2700
پورتال دانشگاه زنجان

شکوری نیا - کبری
2392
سامانه اساتید (http://www.znu.ac.ir/members/adminmenu)

شکوری نیا - کبری
2392