حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت امور حقوقی و قراردادها    
مدیر امور حقوقی و قراردادها

حسینی الموسوی - سید مجتبی
2294
رئیس اداره امور قراردادها

اسماعیلی نژاد - پیمان
2826
کارشناس امور حقوقی و قراردادها

خدیو - محمود
2225