حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن اداره تغذیه    
مسئول سلف سرویس

محمدیاری - بهمن
2297
اتوماسیون تغذیه

علیپور - سعید
2774
اتوماسیون تغذیه

فضلی - یحیی
2774
کارشناس سلف

تروان - عسگر
2774
کارشناس تغذیه

مهری - زیبا
2780