حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن سامانه های معاونت آموزشی    
سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم انسانی (https://lms.znu.ac.ir)

آموزش دانشکده - علوم انسانی
4191
سامانه آموزش مجازی - دانشکده کشاورزی (https://lms.znu.ac.ir)

آموزش دانشکده - کشاورزی
2398
سامانه آموزش مجازی - دانشکده مهندسی (https://lms.znu.ac.ir)

آموزش دانشکده - مهندسی
2448
سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم (https://lms.znu.ac.ir)

آموزش دانشکده - علوم
2536
سامانه گلستان - دانشکده های کشاورزی و علوم انسانی (https://edu.znu.ac.ir)

مسعودی - فاطمه
2596
سامانه گلستان - دانشکده های مهندسی و علوم (https://edu.znu.ac.ir)

بازرگان - مریم
2695