حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت تربیت بدنی    
مدیر تربیت بدنی

محمدی - مهران
2778
کارشناس ورزشی

محمدی - ف
sport[at]znu.ac.ir
2324
کارشناس ورزشی

سیلاطانی - شبنم
2862
کارشناس ورزشی

فتاحی - سعدی
2779
سالن رعد

-
2307
سالن آفتاب

-
2861
استخر موج پلاس

-
2694