حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی    
ای‌میل: international[at]znu.ac.ir
مدیر همکاریهای علمی بین المللی

نصیری - مهدی
mahdinasiri[at]znu.ac.ir
2593
کارشناس

مزین - سهیلا
s.mozayan[at]znu.ac.ir
2546
کارشناس

مردانه - فرهاد
mardaneh[at]znu.ac.ir
2561