حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن سامانه های معاونت دانشجویی    
اتوماسیون جامع خوابگاهی (http://dorm.znu.ac.ir)

نعمتی - حمید
2704
اتوماسیون تغذیه (http://food.znu.ac.ir)

یحیی فضلی - سعید علیپور
2774
سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) - نقل و انتقال، حذف ترم و کمیسیون های دانشجویی

زلفخانی - مریم
2263
مرکز مشاوره دانشجویی- سامانه سجاد- کارنامه سلامت روان

شهبازی - پریوش
2311
مرکز بهداشت - سامانه سجاد - کارنامه سلامت جسم

نظری - امیر
4434
پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (https://refah.swf.ir)

سیفی فلاح - عمران
2283