حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی    
ای‌میل: jazb-znu[at]znu.ac.ir
رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی

پیرمحمدی - علی اکبر
pirmohamadi[at]znu.ac.ir
2508
کارشناس

محمدی - اصغر
jazb-znu[at]znu.ac.ir
4004