حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مرکز بهداشت و درمان    
مدیر مرکز

قاسمیان - فروزان
4457
کارشناس مرکز بهداشت

نظری - امیر
Nazari.amir[at]znu.ac.ir
4434
اورژانس و پذیرش 1

- 09102035475
2222
اورژانس و پذیرش 2

- 09102035475
2733
اورژانس و پذیرش 3(دایورت روی موبایل)

-
4545
داروخانه

- 09102301447
0
دندانپزشکی

- 09033215916
0