حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه    
سامانه های معاونت آموزشی            
سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم انسانی (https://lms.znu.ac.ir)

آموزش دانشکده - علوم انسانی
4191
سامانه آموزش مجازی - دانشکده کشاورزی (https://lms.znu.ac.ir)

آموزش دانشکده - کشاورزی
2398
سامانه آموزش مجازی - دانشکده مهندسی (https://lms.znu.ac.ir)

آموزش دانشکده - مهندسی
2448
سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم (https://lms.znu.ac.ir)

آموزش دانشکده - علوم
2536
سامانه گلستان - دانشکده های کشاورزی و علوم انسانی (https://edu.znu.ac.ir)

مسعودی - فاطمه
2596
سامانه گلستان - دانشکده های مهندسی و علوم (https://edu.znu.ac.ir)

بازرگان - مریم
2695
سامانه های معاونت دانشجویی            
اتوماسیون جامع خوابگاهی (http://dorm.znu.ac.ir)

نعمتی - حمید
2704
اتوماسیون تغذیه (http://food.znu.ac.ir)

یحیی فضلی - سعید علیپور
2774
سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) - نقل و انتقال، حذف ترم و کمیسیون های دانشجویی

زلفخانی - مریم
2263
مرکز مشاوره دانشجویی- سامانه سجاد- کارنامه سلامت روان

شهبازی - پریوش
2311
مرکز بهداشت - سامانه سجاد - کارنامه سلامت جسم

نظری - امیر
4434
پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (https://refah.swf.ir)

سیفی فلاح - عمران
2283
سامانه های معاونت اداری مالی            
اتوماسیون اداری (https://erp.znu.ac.ir/Hermes.html)

جعفری - محمود
2718
سامانه های معاونت پژوهشی            
سامانه مدیریت پژوهش (http://samp.znu.ac.ir)

اشرفی - صفیه
2595
سامانه های مدیریت برنامه بودجه            
سامانه آموزشی کارکنان (https://planning.znu.ac.ir)

سلمانیان - نسرین
2744
سامانه های روابط عمومی            
رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)

صیدی - محمدرضا
4220
سامانه های مرکز انفورماتیک            
پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)

سیفائی - مریم
2685
سامانه تغییر رمز شبکه و اینترنت (https://hotspot.znu.ac.ir/change-password)

برجی - بهزاد
2700
پورتال دانشگاه زنجان

شکوری نیا - کبری
2392
سامانه اساتید (http://www.znu.ac.ir/members/adminmenu)

شکوری نیا - کبری
2392